Index of /TPI/360s/HWI_Bradford/HWI_Bradford360data